CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki @|qsLiÕdýÁ \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi  


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

ƒ«suíyÌÁ»][ úFyLRiLi˳ÏÁ##\®ªsVƒ«s ríyN`Pª«sWlLiäÉÞ

(12 feb '09, 11. 35 a. m.)

ríyN`P ª«sWlLiäÉÞ gRiVLRiVªyLRiLi ƒ«suíyÌÁ»][ úFyLRiLi˳ÏÁª«sVLiVVLiµj…. C DµR…¸R…VLi úÛÉÁ[²T…Lig`i úFyLRiLi˳ÏÁLi NSgRi®ƒs[ ÕdÁFs£qsC |qs®ƒs=N`P= 98 FyLiVVLiÈýÁV ƒ«sxtísQF¡LiVV 9,520 ª«sWL`i䃫sV »yNTPLiµj…. Fsƒ±sFs£qsC ¬s{mnís 25 FyLiVVLiÈýÁV xms»R½ƒ«sª«sVLiVV 2,900 ª«sWL`i䃫sV »yNTPLiµj…. Azqs¸R…W. ª«sWlLiäÈýÁÍÜ[ ryƒ«sVNRPWÌÁ ªy»yª«sLRißáLi ÛÍÁ[NRPF¡ª«sÈÁLi»][ ª«sVµR…VxmsLýRiV @ª«sVøNSÌÁ\®ªsxmso ®ªsVVgæRiV ¿RÁWxmso»R½VƒyõLRiV.

 
 
 
 
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki @|qsLiÕdýÁ \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi  
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *