CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki @|qsLiÕdýÁ \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi  


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

ªyƒ«sFyÈÁÍÜ[ »R½²T…zqsª«sVVµôR…ª«so»R½Vƒ«sõ Qúzms¸R…Vª«sVßÓá

(12 feb '09, 1. 35 p. m.)

zqs¬dsú}msORPQNRPVÌÁNRPV NRPƒ«sV„sLiµR…V ¿Á[}qsLiµR…VNRPV ª«sVL][ lLiLiVVƒ±s ryLig`i zqsµôðR…ª«sVª«so»][Liµj…. ¬s¼½ƒ±s, úzms¸R…Vª«sVßÓá ÇÁLiÈÁgS ƒ«sÉÓÁxqsVòƒ«sõ Qúµ][ßá ÀÁú»R½Li N][xqsLi LS®ªsWÒÁ zmnsÖÁLizqsÉÔÁÍÜ[ lLiLiVVƒ±sryLig`i xtswÉÓÁLig`i ÇÁLRiVgRiV»][Liµj…. {¤¦¦¦L][LiVVƒ±s úzms¸R…Vª«sVßÓá ªyƒ«sFyÈÁÍÜ[ »R½²T…zqsª«sVVµôR…ª«so»][Liµj…. BxmsöÉÓÁZNP[ C zqs¬sª«sW A²T…¹¸…W LjiÖdÁ\ÛÇÁLiµj…. úxmsxqsVò»R½Li AÅÁLjiFyÈÁ xtswÉÓÁLig`i N]ƒ«srygRiV»][Liµj…. C ®ƒsÌÁ 20ƒ«s C zqs¬sª«sW ú}msORPQNRPVÌÁ ª«sVVLiµR…VNRPV LSƒ«sVLiµj….

 
 
 
 
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki @|qsLiÕdýÁ \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi  
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *