CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki @|qsLiÕdýÁ \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi  


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

ª«sVWzqsƒ«s ALíki{qs ‡Á£qs²T…F¡ÌÁV ®ƒs[²R…V úFyLRiLi˳ÏÁLi : NRPƒyõ

(12 feb '09, 10. 35 a. m.)

LSxtísQûLiÍÜ[ ª«sVWzqs®ªs[zqsƒ«s 14 ALíki{qs ‡Á£qs ²T…F¡ÌÁƒ«sV ¼½Ljigji ¾»½LRiªyÌÁ¬s úxms˳ÏÁV»R½*Li ¬sLñRiLiVVLiÀÁLiµj…. C®ªs[VLRiNRPV LRiªyßØaSÅÁ ª«sVLiú¼½ NRPƒyõ ÌÁOUPQQøƒyLS¸R…Vßá gRiVLRiVªyLRiLi J úxmsNRPÈÁƒ«s ¿Á[aSLRiV. ª«sVWzqs®ªs[zqsƒ«s gRiƒ«sõª«sLRiLi, N]ª«sp*LRiV, gRiV¼½ò, Õ³dÁª±sVgRiÍÞ, D¸R…VWùLRiV, Fs£qsN][ÈÁ, F~ƒ«sWõLRiV, xms¼½òF~Li²R…, ƒylLiäÉÞxmsÖýÁ, „dsZNP[N][ÈÁ, x¤¦¦¦§ryõËص`…, µR…VËØ÷NRP, DÈÁWäLRiV, ¬s²R…µR…ª¯[ÌÁV ²T…F¡ÌÁƒ«sV aRPVúNRPªyLRiLi DµR…¸R…W¬sNRPÍýØ ¾»½LRiªyÌÁ¬s ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ \®ªsFs£qs LSÇÁZaP[ÅÁLRilLi²ïT… A®µ…[bPLi¿yLRiV.

 
 
 
 
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki @|qsLiÕdýÁ \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi  
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *