»yÇØ ªyLRiòÌÁV


   
 

 \|¤¦¦¦úµyËص`…ÍÜ[ 16ƒ«sVLiÀÁ @ÐÁÌÁ˳ØLRi»R½ NRP‡Á²ïU… ÉÜ[LRiõ®ªsVLiÉÞ....

 

(15 dec '08, 03.32 p.m.)

 

Dµ][ùgRiVÍýÜ[¬s úNUP²y\®ƒsxmsoßØù¬sõ ®ªsÖÁNTP¼d½}qsLiµR…VNRPV C ®ƒsÌÁ 16ƒ«sVLiÀÁ 20 ª«sLRiNRPV Fs¬s„sVµR…ª«s @ÐÁÌÁ˳ØLRi»R½ NRP‡Á²ïU… ÉÜ[LRiõ®ªsVLiÉÞƒ«sV \|¤¦¦¦úµyËص`…ÍÜ[ ¬sLRi*z¤¦¦¦xqsVòƒ«sõÈýÁV ÕÁFs£qsFsƒ±sFsÍÞ ALiúµ³y LkiÑÁ¸R…Vƒ±s ®ªs[V®ƒs[ÇÁL`i xqsVµ³k…LiúµR…NRPVª«sWL`i ¾»½ÖÁFyLRiV. \|¤¦¦¦úµyËص`…ÍÜ[ A¸R…Vƒ«s „dsV²T…¸R…W»][ ª«sWÉýزR…V»R½W ®µ…[aRPªyùxmsòLigS 21 ÛÉÁÖÁNRPLi xqsLjiäÎýÏÁƒ«sVLiÀÁ 359 ª«sVLiµj… úNUP²yNSLRiVÌÁV C ÉÜ[LRiõ®ªsVLiÉÞÍÜ[ FyÍæ܃«sƒ«sVƒyõLRi¬s ¿ÁFyöLRiV. ÉÜ[LRiõ®ªsVLiÉÞ |mnsWuyª«sVx¤¦¦¦ÍÞ }qís²T…¸R…VLiÍÜ[ ÇÁLRiVgRiV»y¸R…V¬s ¾»½ÖÁFyLRiV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 

Font Help | \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds | ª«sVWùÑÁN`P „ds²T…¹¸…W£qs | Fn¡ÉÜ[ gSùÌÁLki | @|qsLiÕdýÁ | \|¤¦¦¦µR…LSËص`… | ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P | ˳ØLRi»`½ | úxmsxmsLi¿RÁLi | „sƒ¯[µR…Li | úNUP²R…ÌÁV | ªyùFyLRiLi | NSLiúlgi£qs | ÉÓÁ²T…zms | ÕÁÛÇÁzms | úxmsÇØLSÇØùLis | ªyª«sVxmsOSQÌÁV | ¾»½ÌÁLigSßØ |LSÇÁNUP¸R…VLi | aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ | ryLiZNP[¼½NRPLi | AL][gRiùLi | ¥¦¦¦xqsùLi | ÇÜ[ù¼½xtsQùLi
© ctv.in India 2007. All Rghts Reserved.