Call us for any Cable TV or Internet service related issues. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on +9140 44560002 or 44560004.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on +9140 44560002 or +9140 44560004. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on +9140 44560002 or +9140 44560004.
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
¥¦¦¦xqsùLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

»]ÖÁµR…aRP Fs¬sõNRPÍýÜ[ 2,138 ª«sVLiµj… F¡ÉÔÁ

03 aprial 10.20 .a .m )

ƒy„sV®ƒs[xtsQƒý«s DxmsxqsLix¤¦¦LRißá úNRP»R½Vª«so ª«sVVgjizqsƒ«s @ƒ«sLi»R½LRiLi aSxqsƒ«sxqs˳ÏÁ róyƒyÌÁNRPV ÇÁLjilgi[ »]ÖÁ „s²R…»R½ Fs¬sõNRPÍýÜ[ ®ªsVV»R½òLigS 1833 ª«sVLiµj…, FyLýRi®ªsVLiÉÞ róyƒyÌÁNRPV 305 ª«sVLiµj… @˳ÏÁùLóRiVÌÁV F¡ÉÔÁ ¿Á[xqsVòƒyõLRiV.

¬s¹¸…WÇÁNRPª«sLæSÌÁ ªyLkigS F¡ÉÔÁ ¿Á[xqsVòƒ«sõ @˳ÏÁùLóRiVÌÁ xqsLiÅÁù»][ NRPW²T…ƒ«s xmsÉíÓÁNRP:

FyLýRi®ªsVLiÉÞ róyƒyÌÁV @˳ÏÁùLóRiVÌÁ xqsLiÅÁù @|qsLiÕdýÁ róyƒyÌÁV @˳ÏÁùLóRiVÌÁV

ƒ«sÍæÜLi²R… 2 29 12 166

Aµj…ÍØËص`…(Fs{qís) 1 9 10 98

¬sÇت«sWËص`… 1 12 9 81

NRPLkiLiƒ«sgRiL`i 2 30 13 158

®ªsVµR…N`P 2 9 10 122

LRiLigSlLi²ïT… 2 34 14 219

ª«sLRiLigRiÍÞ(Fs{qs=) 2 27 12 146

ª«sVx¤¦¦¦‡ÁWËÞƒ«sgRiL`i 2 45 14 172

ÅÁª«sVøLi 1 13 10 114

\|¤¦¦¦µR…LSËص`… 2 46 15 223

$NSNRPVÎÏÁLi 1 6 10 77

„sÇÁ¸R…Vƒ«sgRiLRiLi 1 9 9 88

„saSÅÁxmsÈíÁßáLi 3 36 15 159

LRiLixms¿][²R…ª«sLRiLi 0 1 10

®ªsVV»R½òLi 22 305 154 1833

 
 
 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
Call us for any Cable TV or Internet service related issues. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on +9140 44560002 or 44560004.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on +9140 44560002 or +9140 44560004. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on +9140 44560002 or +9140 44560004.