Members Login
User Name:
Password:
 
 
For advertise on C Tv and C Tv2 contact 66361011, 94402-37067, 9848646234, 94413-78607. *Great opportunity to get into excellent career… Srivari Vocational Junior college & Hospital offering two year intermediate courses in Medical Lab technician(MLT), Nursing, Ophthalmic Technician(OT), Physio Therapist(PT), Computer Science & Engineering(CSE), Computer Graphics& Animation(CGA), Electrician (EW&SEA), Accounting & Taxation… Qualification: SSC pass or fail, Inter pass or fail, No Age limit.. after successful completion of the course candidates can get employment opportunity in our own industries and hospital… Address: SRIVARI VOCATIONAL JUNIOR COLLEGE & HOSPITAL, APPIIC-2, IDA, Jeedimetla, Hyd-55. Phone no’s: 23090555, 9908006730, 9885110606 * Advt: HABSIGUDA VIGNAN SCHOOLS HYDERABAD BRANCHES: SAINIKPURI, DR. AS RAO NAGAR,PH NO:65293094-95; PRASHANTHI NAGAR, UPPAL. PH NO:65293092-93;NACHARAM, HABSIGUDA. PH NO:65293091; VANASTHALIPURAM, NH9. PH NO:65176080; DILSUKHNAGAR. PH NO:65794466; KARMANGHAT, CHAMPAPET ROAD. PH NO:65183734;LB NAGAR SOUTH END PARK. PH NO:65946184; GHATKESAR. PH NO: 0841-5222489.NURSERY TO Xth ....ADMISSIONS ARE IN PROGRESS...ENGLISHMEDIUM...CO-EDUCATION...IIT FOUNDATION FOR 8th, 9th,10th CLASSES. * VIGNAN SCHOOLS-98499 23456, 98663 00389 Admissions open for State and CBSE Syllabus. Schools in Hyderabad at NIZAMPET( KUKATPALLY), MADINAGUDA (MIYAPUR), SAROORNAGAR, DESHMUKHI AND GHATKESAR. FOR DETAILS CONTACT 98499 23456, 98663 00389 * 

23.04.08

 
'¬sª±sV='ÍÜ[ ZNP[ƒ«s=L`i ÀÁNTP»R½=NRPV Aµ³R…V¬sNRP ¸R…VLiú»R½Li '\|¤¦¦¦Fsƒ«sLêki ÖdÁ¬s¸R…VL`i ¸R…WNTP=ÌÁlLi[ÈÁL`i'
   
 

ƒ«sgRiLRiLiÍÜ[¬s ¬sÇØLi Bƒ±szqísÈÁWùÉÞ A£mns ®ªsV²T…NRPÍÞ \|qs®ƒs=£qs (¬sª±sV=) xqsLixqós NSƒ«s=L`i L][gRiVÌÁ N][xqsLi aRPLkiLRiLiÍÜ[¬s ÍÜ[»R½ÈíÁV ˳ØgSÌÁÍÜ[ GLRiö²T…ƒ«s NRPLi»R½VÌÁ ÀÁNTP»R½=ƒ«sV „sxqsòQX»R½LigS ®ªsVLRiVgRiVxmsLji¿Á[ '\|¤¦¦¦Fsƒ«sLêki ÖdÁ¬s¸R…VL`i ¸R…WNTP=ÌÁlLi[ÈÁL`i' ¸R…VLiú»y¬sõ xqsª«sVNRPWLRiVèNRPVLiµj…. LSxtísQûLiÍÜ[ BÍØÉÓÁ xmsLjiNRPLS¬sõ xqsª«sVNRPWLRiVèNRPVƒ«sõ úxms˳ÏÁV»R½* Axqsöú»R½VÌÁÍÜ[ B®µ…[ ®ªsVVµR…ÉÓÁµj…. µk…¬s ÅÁLkiµR…V xqsVª«sWLRiV LRiW.10 N][ÈýÁV. µk…¬s¬s @®ªsVLjiNSƒ«sVLiÀÁ µj…gRiVª«sV¼½ ¿Á[xqsVNRPVƒyõLRiV. ¬sª±sV= xqsLixqós \®²…lLiNíRPL`i ²T….úxmsryµR…LSª«so , lLi[²T…¹¸…[VxtsQƒ±s @LiNSÌÁÒÁ „s˳ØgSµ³j…xms¼½ Fs£qs.„s.LRi»R½õLi, BFsƒ±sFs£qs»][ ª«sWÉýزR…V»R½W C xmsLjiNRPLS¬sõ „sÇÁ¸R…Vª«sLi»R½LigS @ª«sVLSèLRi¬s ª«s¿Á[讃sÌÁÍÜ[ ÍØLi¿³RÁƒ«sLigS A„sxtsQäLjiryòLRi¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. AÈÁ„sVN`P Fsƒ«sLêki lLigRiVùÛÍÁ[ÈÁLki ËÜ[LïRiV ƒ«sVLiÀÁ BLiµR…VNRPV @ƒ«sVª«sV¼½ NSªyÌÁ¬s »R½*LRiÍÜ[®ƒs[ »yª«sVV @µj… ryµ³j…Li¿RÁgRiÌÁª«sV¬s AaS˳ت«sLi ª«sùQQNRPòLi ¿Á[aSLRiV.

BxmsöÉÓÁª«sLRiNRPV NRPLi»R½VÌÁV, gS¸R…WÌÁ ÀÁNTP»R½=NRPV »R½NRPV䪫s aRPNTPò NRPÌÁ 'ÍÜ[ Fsƒ«sLêki ÖdÁ¬s¸R…VL`i ¸R…WNTP=ÌÁlLi[ÈÁL`i' ƒ«sV „s¬s¹¸…WgjixqsVòƒ«sõÈýÁV ªyLRiV ¾»½ÖÁFyLRiV. @µ³j…NRP aRPNTPò NRPÌÁ ¸R…VLiú»R½Li NSª«sÌÁzqs ª«s}qsò B»R½LRi Axqsöú»R½VÌÁNRPV LjixmnsL`i ¿Á[xqsVòƒyõª«sVƒyõLRiV. úxmsxqsVò»R½ ¸R…VLiú»R½Li»][ ÀÁNTP»R½= ª«sÌýÁ NRPLi¼½ ¿RÁVÈíÁVxmsNRPäÌÁ Dƒ«sõ aRPLkiLRi ÉÓÁxtswù NRPßáÇØÍجsNTP @¼½ »R½NRPV䪫s ¥¦¦¦¬s NRPÌÁVgRiV»R½VLiµR…¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. @»yùµ³R…V¬sNRP\®ªsVƒ«s C ¸R…VLiú»R½Li gRiVLiú²R…ÉÓÁ @ª«s¸R…Vªy\ÛÍÁƒ«s úF¡}qísÉÞ úgRiLiµ³j… ÍØÉÓÁ úFyLi»yÌÁÍÜ[ GLRiö²T…ƒ«s NRPLi»R½VÌÁƒ«sV NRPW²y NRPÀÁè»R½»R½*Li»][ »]ÌÁgjixqsVòLiµR…ƒyõLRiV.

 

home

 

 © 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved.